Pointsolutions BV  samen bouwen aan meerwaarde 
Overeenkomst van opdracht

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

 

 

Ondergetekenden:

 

De heer E.F. Heuving h.o.d.n. PointSolutions BV (kvk 01135311), wonende te Assen aan de Houtlaan 69 te Assen nader te noemen “Opdrachtnemer”

 

en

 

de naamloze vennootschap <naam bedrijf> N.V. (kvk <kvk-nummer>), statutair gevestigd te <statutaire vestigingsplaats> en kantoorhoudende <vestigingsadres en –plaats>, optredend ten behoeve van <naam bedrijf> ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door <de heer/mevrouw………..>, <funktie>, nader te noemen "<naam bedrijf>"

 

overwegende:

    dat Opdrachtnemer in het kader van zijn zelfstandige beroepsuitoefening werkzaamheden verricht als <funktieomschrijving van deze opdracht>;

    dat <naam bedrijf> behoefte heeft aan tijdelijke externe ondersteuning door een deskundige;

    dat Opdrachtnemer bereid en in staat is in deze tijdelijke behoefte te voorzien;

 

komen als volgt overeen:

 

Artikel 1 Werkzaamheden

 

1.a     Partijen beogen met onderhavige overeenkomst een overeenkomst van opdracht tot stand te brengen en niet een arbeidsovereenkomst. 

 

1.b     Opdrachtnemer verklaart hierbij dat hij als zelfstandig beroepsbeoefenaar c.q. ondernemer werkzaam is en dat hij zijn werkzaamheden gedurende de looptijd van deze overeenkomst in die hoedanigheid zal uitvoeren.

Opdrachtnemer zal zich ertoe inspannen om  te voldoen aan de geldende fiscale en sociaal-verzekeringsrechtelijke wet- en regelgeving respectievelijk criteria, teneinde in fiscale en sociaal-verzekeringsrechtelijke zin aangemerkt te worden als zelfstandig beroepsbeoefenaar.

Opdrachtnemer zal vóór aanvang van de werkzaamheden zoals bedoeld in sub 2 van dit artikel, dan wel binnen een maand nadien, een Verklaring Arbeids Relatie Winst Uit Onderneming (hierna: VAR) aan <naam bedrijf> overleggen die van toepassing is op deze werkzaamheden. Deze VAR zal als bijlage aan deze overeenkomst worden gehecht.

In dit kader zal Opdrachtnemer bovendien voldoen aan de in bijlage 1 genoemde criteria c.q. richtlijnen.

Indien er een situatie kan gaan ontstaan waardoor Opdrachtnemer niet of niet meer zal voldoen aan het bepaalde in de vorige vier volzinnen, zal hij <naam bedrijf> hieromtrent zo spoedig mogelijk informeren.

Opdrachtnemer garandeert dat hij de aanvraag van voormelde VAR volledig en naar waarheid zal invullen.

          Tevens zal Opdrachtnemer vóór aanvang van de werkzaamheden zoals bedoeld in sub 2 van dit artikel, dan wel binnen een maand nadien, aan Opdrachtgever een origineel en geldig wettelijk erkend identiteitsbewijs ter inzage geven zodat Opdrachtgever in staat zal zijn om de identiteit van Opdrachtnemer vast te stellen. Opdrachtnemer stelt daarbij Opdrachtgever in staat, en geeft deze hierbij toestemming, om een kopie van een dergelijk identiteitsbewijs op te nemen in de administratie van Opdrachtgever.

Indien door Opdrachtnemer wordt gehandeld in strijd met het in de vorige volzinnen bepaalde, zal hij, na eenmalige schriftelijke ingebrekestelling, in elk van deze gevallen een dadelijk opeisbare, niet voor compensatie vatbare, boete verbeuren aan <naam bedrijf> van € 5.000,= (zegge: vijfduizend Euro) per werkdag of gedeelte van een werkdag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van de betaalde facturen betreffende deze overeenkomst. Deze boete laat de overige rechten van <naam bedrijf>, waaronder die op schadevergoeding, onverlet.

 

2.       Opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst en overeenkomstig de in deze overeenkomst gemaakte afspraken werkzaamheden verrichten; zijn taken en werkzaamheden zijn nader gespecificeerd in de aangehechte en voor accoord getekende bijlage 2 bij deze overeenkomst.

 

3.       Opdrachtnemer kan van <naam bedrijf> instructies ontvangen over het resultaat van zijn werkzaamheden maar niet over de wijze waarop dat resultaat dient te worden behaald. Opdrachtnemer zal derhalve zijn werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren in samenwerking met de in de organisatie van <naam bedrijf> bij betrokken personen.

 

4.       Opdrachtnemer is niet bevoegd <naam bedrijf> op welke wijze dan ook te vertegenwoordigen, tenzij hiertoe in de aard van de onderhande zijnde opdracht expliciet aanleiding toe is.

 

5.       Opdrachtnemer heeft niet het recht om de afgesproken werkzaamheden deels of geheel door een ander te laten verrichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van <naam bedrijf>.

 

Artikel 2 Informatie

 

Opdrachtnemer zal regelmatig  <naam bedrijf> informeren over zowel de door hem in de betrokken periode verrichte werkzaamheden als eventuele andere belangrijke ontwikkelingen betrekking hebbende op deze opdracht.

 

Artikel 3 Uitvoering van de werkzaamheden

 

1.         De werkzaamheden zullen door Opdrachtnemer in de regel op de locatie <locatie> bij <naam bedrijf> worden verricht. <naam bedrijf> stelt Opdrachtnemer kosteloos een werkplek (in ieder geval bestaande uit bureau met stoel) ter beschikking, alsmede wat verder voor een goede uitoefening van de opdracht noodzakelijk is. Opdrachtnemer dient bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik te maken van eigen mobiele telefoon.

 

2.         De werkzaamheden zullen gedurende in de regel <uren> uur per week verdeeld over in de regel <aantal> werkdagen per week, in nader overleg met Opdrachtnemer te bepalen, worden verricht.


 

Artikel 4 Garantie

 

          Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten werkzaamheden naar beste weten en kunnen, met goede vakkennis en zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren.

Opdrachtnemer verklaart dat hij beschikt over een zodanig niveau van opleiding, ervaring, kennis en deskundigheid die voor een kwalitatief verantwoorde dienstverlening in het kader van deze overeenkomst noodzakelijk is. Onder kwalitatief verantwoorde dienstverlening wordt verstaan dienstverlening die volgens algemeen aanvaarde standaard doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht en op vakbekwame wijze wordt verricht.

 

Artikel 5 Tarief en kosten

 

          Opdrachtnemer ontvangt voor de door hem daadwerkelijk verrichte werkzaamheden een vergoeding van € <tarief> per aantoonbaar gewerkt uur, exclusief BTW doch inclusief alle overige kosten. Eventueel verder te declareren kosten zullen vooraf worden afgestemd.

 

In januari wordt het tarief (excl. BTW) aangepast conform de laatste bekende Jaarmutatie volgens het Prijsindexcijfer voor Consultancy zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Dit nieuwe tarief gaat in op 1 januari van het betreffende jaar.

 

De reiskosten tussen de vestigingsplaats van de opdrachtnemer en de locatie genoemd in artikel 3.1 worden niet afzonderlijk in rekening gebracht.

Overige reiskosten, mits vooraf afgestemd, zullen onder overlegging van een sluitende kilometerregistratie worden gedeclareerd tegen een vergoeding van € 0,30 per km.

Buitenlandse reiskosten zullen voor rekening zijn van de opdrachtgever, en geboekt worden via het reisbureau van de opdrachtgever. Reisuren van en naar buitenlandse afspraken worden vooraf in goed overleg afgestemd als zijnde werkuren, reisuren (ander tarief), geen uren.

 

Artikel 6 Declaratie en Betaling

 

1.       Opdrachtnemer zal <naam bedrijf> maandelijks achteraf een factuur zenden met deugdelijke specificatie van de in artikel 5 genoemde vergoeding en BTW, alsmede het aantal daadwerkelijk gewerkte uren.

 

2.       Na goedkeuring van de factuur door <naam bedrijf>, zal het gefactureerde bedrag binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de betreffende factuur aan Opdrachtnemer worden betaald.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

1.       Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, zal de andere partij hem op grond daarvan in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in verzuim is. In dat geval is <naam bedrijf> onverminderd zijn verdere rechten, gerechtigd dit verzuim op kosten van Opdrachtnemer hetzij zelf, hetzij door derden, te doen verhelpen. Opdrachtnemer is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen en desgewenst op eerste verzoek de daarvoor benodigde informatie te verstrekken.

 

De ingebrekestelling zal middels een aangetekende brief plaatsvinden waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.

 

Indien Opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is hij tegenover <naam bedrijf> volledig aansprakelijk voor vergoeding van de door <naam bedrijf> geleden en te lijden schade met een maximum van € 25.000,- per gebeurtenis per jaar.

De beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in de vorige volzin komt te vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer. Iedere aansprakelijkheid van <naam bedrijf> voor schade is uitgesloten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van <naam bedrijf>.

          Opdrachtnemer zal <naam bedrijf>, danwel enige andere tot de Achmea-groep behorende maatschappij, vrijwaren tegen elke vordering of eis, die tegen <naam bedrijf>, danwel een dergelijke maatschappij, mocht worden ingesteld ter zake van ziekte en/of letsel van Opdrachtnemer en/of verlies van en/of schade aan de eigendommen van Opdrachtnemer.

          <naam bedrijf> kan zich niet op de vrijwaring als bedoeld in de vorige volzin beroepen, indien zij haar verplichtingen ingevolge het bepaalde in artikel 7:658 BW niet nakomt.

         

2.       Opdrachtnemer is, onverminderd het bepaalde in lid 1, volledig en zonder enige beperking aansprakelijk voor de  afdracht van BTW, inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen die verschuldigd zijn ter zake van de verrichte werkzaamheden ter uitvoering van deze overeenkomst. Opdrachtnemer verleent <naam bedrijf> ter zake volledige vrijwaring.

Indien <naam bedrijf> krachtens regelgeving zoals de Invorderingswet, niettemin aansprakelijk wordt gesteld, dan heeft <naam bedrijf> het recht al hetgeen zij uit dien hoofde heeft betaald, alsmede de kosten van de bezwaar- respectievelijk beroepsprocedure, volledig en zonder enige beperking op Opdrachtnemer te verhalen.

 

3.       <naam bedrijf> kan tegen eventuele bij haar opgelegde (na)heffingen BTW, loonbelasting en premie volksverzekeringen (loonheffing) en premies werknemersverzekeringen  bezwaar respectievelijk beroep aantekenen. Opdrachtnemer zal op zijn kosten aan het voeren van een dergelijke procedure alle door <naam bedrijf> gewenste medewerking verlenen en de benodigde gegevens verstrekken.

<naam bedrijf> behoudt, onverminderd het bepaalde in lid 1, zich tevens het recht voor eventuele (na)heffingen BTW, loonbelasting en premie volksverzekeringen (loonheffing) en premies werknemersverzekeringen , inclusief boetes en heffingsrente, volledig en zonder enige beperking op Opdrachtnemer te verhalen.

 

Artikel 8 Geheimhouding

 

1.       Ten aanzien van alle door <naam bedrijf> aan Opdrachtnemer  verstrekte gegevens, dokumenten en informatie waaronder mede te verstaan alle materialen, tekeningen, ontwerpen of specificaties welke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan Opdrachtnemer worden verstrekt, dan wel uitsluitend ten behoeve van <naam bedrijf> worden samengesteld of vervaardigd, alsmede ten aanzien van alle bedrijfsaangelegenheden van <naam bedrijf> danwel van de tot de  Achmea Groep behorende ondernemingen (hierna gezamenlijk aan te duiden als Vertrouwelijke Informatie), verplicht Opdrachtnemer zich zowel gedurende de duur van de overeenkomst  alsmede daarna:

1.           dat hij geheimhouding inzake alle Vertrouwelijke Informatie zal betrachten;

2.            dat hij de Vertrouwelijke Informatie op geen enkele andere wijze zal gebruiken dan voor het verlenen van diensten aan <naam bedrijf>, tenzij <naam bedrijf> vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend;

3.            dat hij geen Vertrouwelijke Informatie zal kopiëren anders dan voor het verlenen van diensten aan <naam bedrijf>, tenzij <naam bedrijf> vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend;

4.            dat hij alle materialen, tekeningen, ontwerpen of specificaties welke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan <naam bedrijf> worden verstrekt, dan wel uitsluitend ten behoeve van <naam bedrijf> worden samengesteld of vervaardigd, niet aan derden zal overdragen of afstaan.        

Niet als Vertrouwelijke Informatie worden beschouwd gegevens die algemeen bekend zijn.

 

2.       Alle materialen, daaronder begrepen schriftelijke stukken en fotokopieën daarvan, die Opdrachtnemer ten behoeve van <naam bedrijf> gedurende de looptijd van deze overeenkomst onder zich krijgt, zijn en blijven eigendom van <naam bedrijf>. Het is Opdrachtnemer verboden deze eigendommen op enige andere wijze te gebruiken dan voor het verlenen van diensten aan <naam bedrijf>, tenzij <naam bedrijf> vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend. Alle eigendommen van <naam bedrijf> dienen ongevraagd en onmiddellijk bij het eindigen van de overeenkomst, of zoveel eerder als door <naam bedrijf> wordt verlangd, aan <naam bedrijf> te worden geretourneerd.

 

3.       Opdrachtnemer zal de naam van <naam bedrijf>, danwel enige andere tot de Achmea-groep behorende maatschappij, niet op enigerlei wijze voor reclame doeleinden gebruiken tenzij <naam bedrijf> hiervoor schriftelijke toestemming verleent.

 

4.       Indien door Opdrachtnemer wordt gehandeld in strijd met dit artikel zal hij, na eenmalige schriftelijke ingebrekestelling, in elk van deze gevallen een dadelijk opeisbare, niet voor verrekening vatbare, boete verbeuren aan <naam bedrijf> € 25.000,- per gebeurtenis. Deze boete laat de overige rechten van <naam bedrijf>, waaronder die op schadevergoeding onverlet.

 

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

 

          Alle intellectuele eigendomsrechten, die –waar en wanneer dan ook- kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend ten behoeve van <naam bedrijf> vervaardigde voortbrengselen, zoals ondermeer tekeningen, rapporten, ontwerpen, computerprogramma’s, documentatie en andere bescheiden, berusten bij <naam bedrijf>. Deze rechten worden voor zover nodig op grond van deze overeenkomst door Opdrachtnemer aan <naam bedrijf> overgedragen, welke overdracht terstond na het ontstaan van die rechten door <naam bedrijf> reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.

          Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte is vereist, machtigt Opdrachtnemer <naam bedrijf> reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en namens Opdrachtnemer te ondertekenen, onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer op eerste verzoek van <naam bedrijf> aan de overdracht van zodanige rechten aan <naam bedrijf> zijn medewerking verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. De eventuele kosten welke hieraan zijn verbonden komen voor rekening van <naam bedrijf>. Opdrachtnemer machtigt <naam bedrijf> hierdoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven.

          Onverminderd het bepaalde in dit artikel doet Opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk afstand van het recht om zich te verzetten tegen openbaarmaking van een eventueel door hem vervaardigd werk zonder vermelding van zijn naam of andere aanduiding als maker alsmede van het recht om zich te verzetten tegen wijziging in het werk of in de benaming daarvan.

 

Artikel 10 Overdracht van rechten en verplichtingen

 

1.       Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zonder schrif- telijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. De toestemming verlenende partij is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 11 Looptijd en Beëindiging van de overeenkomst

 

1.       Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van <aantal> maanden ingaande op <datum ingang>en derhalve eindigende op <datum ingang + duur>. Partijen zullen tijdig, doch uiterlijk <datum>, met elkaar in overleg treden of, en zo ja voor welke duur en onder welke voorwaarden, zij deze overeenkomst schriftelijk zullen verlengen. Partijen zullen afspraken omtrent eventuele verlenging vastleggen in een addendum bij deze overeenkomst. Voorts is in geval van verlenging van deze overeenkomst artikel 1.b van overeenkomstige toepassing, waarbij afwijking van artikel 1.b in het addendum niet is toegestaan.

 

2.       Buiten hetgeen elders in deze overeenkomst is bepaald is:

a.       leder der partijen gerechtigd deze overeenkomst door middel van een aangetekende brief buiten rechte met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere partij, ook na schriftelijke aanmaning waarin een termijn van 30 kalenderdagen tot nakoming is gesteld, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen.

b.       Ieder der partijen gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, deze overeenkomst door middel van een aangetekende brief buiten rechte met onmiddellijke ingang op te zeggen indien: 

de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend;

de andere partij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;

de andere partij zijn huidige onderneming staakt c.q. ontbindt c.q. liquideert;

op het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd dan wel de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze overeenkomst na te kunnen komen;

zonder dat de  beëindigende partij gehouden zal zijn tot enige vergoeding van schade en onverminderd alle aan haar verder toekomende rechten. Alle vorderingen die  de  beëindigende partij in deze gevallen jegens de andere partij zal hebben of krijgen, zijn terstond en volledig opeisbaar.

c.       <naam bedrijf> gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is buiten rechte deze overeenkomst middels een aangetekende brief met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

        Opdrachtnemer niet, of niet meer volledig, voldoet aan de geldende fiscale en sociaal-verzekeringsrechtelijke wet- en regelgeving respectievelijk de criteria zoals genoemd in bijlage 1, teneinde in fiscale en sociaal- verzekeringsrechtelijke zin aangemerkt te worden als zelfstandig beroepsbeoefenaar en/of indien de Belastingdienst geen VAR verstrekt en/of indien de door de Belastingdienst verstrekte VAR wordt herzien of ingetrokken;

        sprake is van zodanige feiten en/of omstandigheden toerekenbaar aan Opdrachtnemer, waaronder ondermeer begrepen een beroepsfout en/of ernstige bezwaren ten aanzien van diens persoon of diens gedrag, dat van <naam bedrijf> in redelijkheid niet gevergd kan worden de overeenkomst te laten voortduren, in welk geval Opdrachtnemer  onverminderd het bepaalde in artikel 7 volledig aansprakelijk is voor vergoeding van de door <naam bedrijf> geleden c.q. te lijden schade;

°        aannemelijk is dat Opdrachtnemer en zijn vervanger in de zin van artikel 1 lid 5 gedurende een periode van meer dan 30 kalenderdagen wegens ziekte of wegens andere redenen niet in staat zal zijn de overeengekomen werkzaamheden te verrichten;

          zonder dat <naam bedrijf> gehouden zal zijn tot enige vergoeding van schade en onverminderd alle aan haar verder toekomende rechten.

d.       Opdrachtnemer gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is buiten rechte deze overeenkomst middels een aangetekende brief met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

        sprake is van zodanige feiten en/of omstandigheden toerekenbaar aan <naam bedrijf>, waaronder  ondermeer begrepen wezenlijke beleidswijziging, dat van Opdrachtnemer in redelijkheid niet gevergd kan worden de overeenkomst te laten voortduren.

 

3.       Voorts is <naam bedrijf> gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is buiten rechte te allen tijde deze overeenkomst middels een aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tussentijds te beëindigen, zonder dat <naam bedrijf> gehouden zal zijn tot enige vergoeding van schade en onverminderd alle aan haar verder toekomende rechten. Wel zal <naam bedrijf> verplicht zijn om 50% van de niet gewerkte uren in de periode tussen de nieuwe einddatum en de oorspronkelijke einddatum te vergoeden, waarbij het aantal uren per week wordt gehanteerd zoals vastgelegd in artikel 3.2 en het tarief zoals genoemd in artikel 5.

 

4.       Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de overeenkomst voort te duren, blijven na het eindigen c.q. beëindiging van deze overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren ondermeer aansprakelijkheid en vrijwaring (artikel 7), geheimhouding (artikel 8), geschillen en toepasselijk recht (artikel 13). 

Indien <naam bedrijf> zulks verzoekt, zal Opdrachtnemer na het einde van de overeenkomst zijn medewerking verlenen aan een zo goed mogelijke overdracht van de werkzaamheden aan <naam bedrijf> dan wel een door haar aangewezen derde.

 

Artikel 12 Overmacht

 

1        Indien één der partijen ten gevolge van overmacht tekortschiet in de nakoming van één of   meer van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, wordt de uitvoering van deze overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

 

2.       Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 kalenderdagen ten gevolge van overmacht tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst door middel van een aangetekende brief buiten rechte met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

 

3.       De partij die zich op overmacht beroept dient dit aan de andere partij schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken binnen 24 uur na het intreden van de overmachtsituatie. De eerstgenoemde partij dient op eerste verzoek van de andere partij het beroep op overmacht met bewijs te staven.

 

4.       Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden;

Onder overmacht wordt o.a. verstaan: ziekte van Opdrachtnemer en zijn vervanger in de zin van artikel 1 lid 5 gedurende een periode van meer dan 30 kalenderdagen.

 

Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht

 

1.       leder geschil tussen partijen terzake van deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de statutaire vestigingsplaats van <naam bedrijf> is gelegen, tenzij partijen alsnog arbitrage of bindend advies zullen overeenkomen.

2.       Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 14 Slotbepaling

 

1.       Deze overeenkomst met inbegrip van de bijlagen bevat alle tussen partijen gemaakte afspraken.

Algemene voorwaarden, hoe genaamd of welke dan ook, zijn niet van toepassing.

 

2.       Wijzigingen van of aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts van kracht voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtnemer en <naam bedrijf> worden overeen- gekomen.

 

3.       Het nalaten door één van de partijen om binnen een in deze overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij de betreffende partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming akkoord is gegaan.

 

4.       In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze overeenkomst, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

Partijen zullen alsdan met elkaar in goed overleg treden teneinde te komen tot nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen, waarbij de strekking van deze overeen- komst alsmede van de nietige bepalingen zoveel mogelijk behouden dient te blijven.

 

5.       <naam bedrijf> is te allen tijde gerechtigd Opdrachtnemer en/of zijn vervanger in de zin van artikel 1 lid 5, aan een veiligheidsonderzoek conform de bij <naam bedrijf> gebruikelijke regels te onderwerpen. Opdrachtnemer en/of zijn vervanger in de zin van artikel 1 lid 5 zal/zullen aan dit onderzoek zijn volledige medewerking verlenen. <naam bedrijf> is gerechtigd op grond van de uitkomsten van een dergelijk veiligheidsonderzoek, zonder nadere opgaaf van redenen te weigeren dat Opdrachtnemer en/of zijn vervanger in de zin van artikel 1 lid 5, bij de uitvoering van de overeenkomst wordt ingezet.

 

 

 

 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend,

 

 

 

 

<plaats> < datum>                                                                  <plaats> < datum>

Opdrachtnemer                                                                        <naam bedrijf>                        

 

 


BIJLAGE 1 Criteria als bedoeld in art. 1b.

 

-                      Meerdere opdrachtgevers en opdrachten, gelijktijdig of volgtijdelijk.

 

-                      Een opdracht mag in beginsel niet langer duren dan de geldigheidsduur van de VAR.

 

-                      Er dient sprake te zijn van investeringen. Voorbeelden hiervan zijn: eigen briefpapier, communicatiemateriaal, computers en bijbehorende apparatuur, lidmaatschap beroepsvereniging.

Richtlijn voor de minimale hoogte van de investeringen: 3% van de jaaromzet.

 

-                      Er dient enige vorm van een eigen bedrijfsruimte te zijn, bijv. voor uitwerking rapportages, notities etc.

 

-                      Verzekering tegen aansprakelijkheid/ beroepsaansprakelijkheid. Verzekering tegen bestuuurdersaansprakelijkheid indien van toepassing gelet op de aangenomen opdracht.

 

-                      Boekhouding. Aangifte in de winstsfeer als zelfstandig ondernemer.

 

-                      Registratie als ondernemer voor de omzetbelasting. Omzetbelastingnummer.

 

-                      Inschrijving Kamer van koophandel.

 


BIJLAGE 2 omschrijving taken en werkzaamheden

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

 

 

 

Voor akkoord:

 

 

 

 

<plaats> < datum>                                                                  <plaats> < datum>

Opdrachtnemer                                                                        <naam bedrijf>                        

 

 

Startpagina
Voorwaarden
Contact informatie

Overeenkomst van opdracht
Algemene voorwaarden
consultancy en (project)management